Ptaki

Gatunki ptaków żyjących w Polsce, opisy i ilustracje.

Niniejsza strona internetowa o ptakach ma charakter popularny. Zadaniem jej jest szerzenie wśród internautów wiedzy o skrzydlatych współmieszkańcach naszego kraju. Chciałbym, by przyczyniła się, ona do ukształtowania właściwego stosunku ludzi do żyjących u nas różnych gatunków ptaków.

Zaznaczyć przy tym wypada, iż na ogół inaczej odnoszą się do ptaków mieszkańcy miast, przynajmniej większość z nich, a inaczej ludność wiejska. U pierwszych dominują głównie względy emocjonalne, przeżycia estetyczne wywołane wyglądem skrzydlatych stworzeń, zwłaszcza tych barwnie upierzonych, stanowiących ozdobę krajobrazu oraz ich pięknym śpiewem. Chętnie obserwujemy życie i zachowanie się ptaków, zwłaszcza w okresie ich gniazdowania. Ptakami, które bytują w osiedlach bądź to jako osiadłe, bądź też podczas sezonowych wędrówek, mieszkańcy miast samorzutnie się opiekują, zakładając skrzynki lęgowe i karmniki. Ludność wiejska natomiast kieruje się w swej ocenie ptaków przede wszystkim względami ekonomicznymi, dostrzegając jedynie albo korzyści, jakie dany gatunek przynosi, albo szkody przezeń wyrządzane w gospodarstwach wiejskich.

Nauka zajmująca się badaniem i poznawaniem budowy organizmów ptaków oraz ich życia nosi nazwę ornitologii i jest częścią zoologii. Do tej dyscypliny naukowej należy morfologia, tj. nauka o wyglądzie i budowie zewnętrznej i wewnętrznej ptaka, biologia - nauka o wszelkich przejawach ich życia fizycznego: ekologia, nauka o wymaganych przez dany gatunek warunkach środowiskowych oraz etologia - nauka o zwyczajach i sposobie zachowania się poszczególnych gatunków. W zakres wiedzy ornitologicznej wchodzi również systematyka zoologiczna, polegająca na podziale wszystkich ptaków na grupy systematyczne (gromada, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek) według bliższego lub dalszego pokrewieństwa.

Niezależnie od systematyki przyjęto tutaj podział wszystkich ptaków na trzy grupy według ich użyteczności gospodarczej:
  • ptaki łowne, które w okresie lęgów znajdują się pod tzw. ochroną okresową,
  • ptaki objęte całoroczną ochroną, zwaną gatunkową
  • ptaki, które w ciągu całego roku w ogóle nie podlegają ochronie.
Nie wszyscy jednak są zwolennikami tego podziału. Część ornitologów uważa, że wszystkie gatunki ptaków odgrywają określoną rolę w gospodarce i kulturze narodowej i wszystkie powinny w okresie lęgów podlegać ochronie.

Strona, na której właśnie się znajdujesz, prezentuje sylwetki 88 ptaków bytujących na terenie Polski - w miastach i ich najbliższych okolicach - ptaków, które można spotkać podczas bliższych i dalszych wędrówek pieszych wśród łąk, pól i lasów, nad rzekami i jeziorami. Włączono też kilka gatunków ptaków rzadko występujących.

Na każdej podstronie, obok rysunku ptaka zamieszczono krótki jego opis. W przypadku widocznych różnic między samcem a samicą na rysunku przedstawiono osobniki obu płci. Obok wiadomości o upierzeniu ptaka podana jest przybliżona jego wielkość w zestawieniu z najpospolitszymi ptakami. Sporo miejsca poświęcono występowaniu ptaków w przyrodzie ze zwróceniem uwagi na okres gniazdowania, opisano wydawane przez nie dźwięki, charakterystyczny lot, podano wiadomości czym dany ptak się żywi. Na końcu opisu znajdujemy informację, czy dany gatunek podlega ochronie.